De Molenbeek is een zijrivier van de Zenne. De Molenbeekvallei en zijn zijrivieren, de Zevenborrebeek en de Kwadebeek, vormen een valleisysteem van ongeveer 13 kilometer ter hoogte van Beersel en Sint-Genesius-Rode. Het landinrichtingsproject is breed opgezet met veel maatregelen om de Molenbeekvallei te verbeteren op het gebied van landschap, recreatie, ecologie … Binnen het Belini-project werken we een aantal maatregelen uit die het watersysteem verbeteren.

In het verleden had dit gebied vaak te maken met een aantal grote problemen in de waterhuishouding:

  • Overstromingsproblemen door een gebrek aan natuurlijke waterretentiegebieden
  • Gebrek aan natuurlijk karakter van waterlopen met negatieve impact op de biodiversiteit van waterrijke gebieden
  • De belangrijkste waterlichamen lopen ondergronds in een kunstmatige leidinginfrastructuur.
  • Vismigratieknelpunten (negatieve gevolgen voor de biodiversiteit)

 

Het algemene doel van deze actie is het creëren van nieuwe natuurlijke waterretentiegebieden (ruimte creëren voor natuurlijke overstromingen in gebieden waar dit geen gevolgen heeft voor de stedelijke omgeving). Door kunstmatige ondergrondse waterlopen (die ondergronds lopen in een leidinginfrastructuur) te veranderen naar natuurlijke kreken en stromen kan het natuurlijke karakter van de waterlopen worden hersteld. In deze waterlopen zullen de vismigratieknelpunten worden opgelost door het creëren van specifieke infrastructuur zodat vissen langs de huidige knelpunten kunnen migreren.

Alsembergse Beemd

Eind januari 2019 startten de werken voor een nieuw park in de Alsembergse Beemd (Beersel) die ongeveer anderhalf jaar foto nieuwe poelduurden. In het groene gebied zijn er nu verschillende paden en speeltoestellen waar jong en oud terecht kan voor recreatie en ontmoeting. Er is ook aandacht voor waterberging. De nieuwe gracht tussen de Molenbeek en de Leuzebeek zal de vispopulatie opnieuw alle kansen geven, omdat ze zo de waterval aan de Ensdellemolen kunnen vermijden. In de nieuw gegraven poelen is er plaats voor amfibieën en libellen.

Het deelproject Alsembergse Beemd maakt deel uit van het landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’. Dat omvat de herinrichting van het vroegere voetbalveld en de voormalige Volvoparking, een veilige fietsverbinding, ontspanningsmogelijkheden en een ingepaste waterberging om overstromingsrisico’s te verminderen.

De actie wordt gesteund door de gemeente Beersel, de provincie Vlaams-BRabant, VLM en LIFE Belini.

Vismigratieknelpunten

Door de vele oude watermolens langs de Molenbeek en de Zevenborrebeek zijn er heel wat vismigratieknelpunten. De foto nieuwe verbindingsgracht tussen Leuzebeek en Molenbeekvismigratieknelpunten zullen worden aangepakt. Het is de bedoeling om alle vismigratieknelpunten langs de Molenbeek in Beersel op te lossen.

De primaire focus ligt op het oplossen van twee vismigratieknelpunten zodat we de Zevenborrebeek en de Kapittelbeek met elkaar kunnen verbinden, in verband met vismigratie. De Kapittelbeek is een ecologisch belangrijke rivier waar kwetsbare vispopulaties voorkomen. Secundair ligt de focus op het verbinden van de Molenbeek met de Zenne. Twee andere vismigratieknelpunten aan oude molens zullen worden opgelost (Steenputmolen en Herissemmolen).

Het onderzoek voor het oplossen van deze vier vismigratieknelpunten begon in juni 2019. In 2020 werden de technische plannen uitgewerkt.