Wat is LIFE Belini?

De laatste jaren is de waterkwaliteit van de Belgische waterlopen al sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nog steeds nodig. Acht Belgische partners bundelen binnen dit project hun krachten om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren.

LIFE Belini wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE Integrated Projects programma. Dit is een financieringsprogramma voor grootschalige en strategische leefmilieuprojecten. Het project ontvangt via dit programma ruim € 9 miljoen subsidie.

  • 8 Belgische partners

  • periode 2017-2026

  • totaal budget € 18.111.366

  • LIFE Integrated Project

  • Zenne-, Dijle- en Demerbekken

  • meer dan 40 acties

Wat en waarom?

Het LIFE-Belini-project wordt uitgevoerd binnen de grenzen van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. De bevolkingsdichtheid van dit gebied is één van de hoogste in Europa. Dit zet het watersysteem onder
grote druk. Het hele gebied is gevoelig aan overstromingen. Bovendien wordt het oppervlakte -en grondwater in dit district ernstig beïnvloed door industrie en nutriënten en pesticiden uit intensieve landbouw. Dit maakt het
moeilijk om een goede watertoestand te verkrijgen.

Dit project omvat een groot aantal verschillende maatregelen die niet alleen de waterkwaliteit verbeteren, maar ook bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en een beperking van het overstromingsrisico.

Doel van het project

Het project is gefocust op het Zenne-, Dijle- en Demerbekken. Deze stroomgebieden zijn representatief voor het hele Scheldedistrict. Alle waterbeheerproblemen die typisch zijn voor het stroomgebied van de Schelde, zijn
hier ook aanwezig: stedelijke druk, erosie, druk uit de agrarische sector, hydromorfologische veranderingen, overstromingsrisico’s, grondwaterverontreiniging, enz.

Een aantal acties hebben als doel om de verontreiniging uit de landbouw te verminderen en daardoor de waterkwaliteit te verbeteren. Andere acties verbeteren de hydromorfologische omstandigheden en hebben een positief
effect op de hoeveelheid water. Daarnaast zijn er ook acties die de natuurlijke waterberging binnen het projectgebied verbeteren, waardoor het risico op overstromingen daalt. Alle acties hebben een positieve invloed op de
biodiversiteit in de waterlopen.