Het regende de voorbije maanden erg veel en we hadden vaak te maken met erg hoge waterpeilen. De hermeandering in Vinkenberg die aangelegd werd met steun van LIFE Belini, toont zich daarbij niet enkel een meerwaarde op het ecologisch vlak maar ook qua buffercapaciteit.

Buffercapaciteit en waterbeheer

Deze hermeandering is een van de meer dan 30 meanders die opnieuw worden aangesloten binnen het Sigmaplan Demervallei. Het project streeft naar een bredere vallei met meer ruimte voor water. Het uiteindelijke doel is tweeledig: het verlagen van de piekafvoer richting stroomafwaartse gebieden en het bieden van meer tijd om in te grijpen bij hoogwater.

Effect van hermeandering

Tijdens verschillende perioden van hoogwaterafvoer heeft het valleigebied ter hoogte van de meander aan Vinkenberg zijn rol als waterbuffergebied goed gespeeld.

Zoals je op de grafiek van waterinfo.be kan zien staat op 11 februari het waterpeil van de Demer erg hoog: het gebied van de volledige vallei wordt aangesproken. Op de foto zie je hoe de drempel bij extreem hoge afvoeren een deel van het Demerwater via de oorspronkelijke loop van de Demer laat stromen.

Waterinfo Vinkenberg
foto meander Vinkenberg Vinkenberg @De Vlaamse Waterweg

Op 5 april is er een minder hoog waterpeil, en stroomt het water over de drempel. Niet het volledige valleigebied wordtVinkenberg 05/04/2024 daardoor aangesproken. Bij minder extreme afvoeren stroomt het water nog zo steeds volledig door de meander. Dit mechanisme is van groot belang voor het waterbeheer en de bescherming van woongebieden.

Daarnaast worden de effecten van het opnieuw verbinden van meanders op de waterloop en de natuur nauwlettend gemonitord door de Universiteit Antwerpen. Omdat het om trage processen gaat, zullen de resultaten pas na langere monitoring zichtbaar worden.