Om de potentiële ecologische toestand in een waterloop te kunnen beoordelen, ontwikkelt de Vlaamse Milieumaatschappij het ecologische model ‘ELMO’. Met dit model wil men verklaren waarom bepaalde soorten in een stroomgebied wel of niet voorkomen, en welke maatregelen daar effect op hebben.

ELMO is oorspronkelijk ontwikkeld voor drie biologische groepen in het water: planten (macrofyten), kleine ongewervelden zichtbaar voor het oog (macro-invertebraten) en vissen. Bij de verdere ontwikkeling tijdens het LIFE Belini-project is de focus vooral op macro-invertebraten komen te liggen.

ELMO zal worden gebruikt als beleidsondersteunende tool in de ontwikkeling van het Vlaamse maatregelenpakket voor het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde. Het model dient om de knelpunten aan te wijzen die voor het herstel van het ecologisch evenwicht het dringendst zijn, zowel op het gebied van waterkwaliteit als riviermorfologie.

Daarnaast zal het model worden gebruikt om de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in scenario’s om te zetten en te evalueren. De gegevens over de waterkwaliteit zullen worden afgeleid uit metingen en waterkwaliteitsmodellen. De hydromorfologische informatie wordt gebaseerd op een studie die de morfologie van een rivier in kaart brengt op basis van Lidar-data en geëxtrapoleerde metingen.