In België wordt de milieuwetgeving op gewestelijk niveau bepaald. Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn elk afzonderlijk en op een zelfde niveau bevoegd voor de invoering van de kaderrichtlijn Water. Na evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) bleek een betere en inhoudelijkere samenwerking tussen de gewesten noodzakelijk.

Binnen het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM/CCPIE) werd daarom een nieuw “intra Belgisch” overlegplatform opgericht. Dit “Overlegplatform Water” bespreekt de implementatie van de gewestelijke materie op een overkoepelend niveau. VMM, SPW DGO 3 en BIM/IBGE werken hierbij samen om te komen tot een betere afstemming en implementatie van de kaderrichtlijn Water. Op lokaal niveau, voor het Zenne- en Dijle-Getebekken, wordt deze implementatie besproken in een grensoverschrijdend water overleg (GOW).

Expertengroepen bevorderen kennisuitwisseling

Sinds de start van het project worden er verschillende stuurgroep- en expertengroepen opgericht op niveau van het Schelde Stroomgebiedsdistrict. Hier worden de thema’s stroomgebiedspecifieke polluenten (1), GAP-analyse landbouw (2) en afwijkingen (3) binnen de kaderrichtlijn Water besproken. Doel is te onderzoeken hoe het beleid hieromtrent in de verschillende gewesten meer op elkaar kan afgestemd worden.

Op 16 oktober 2018 is een eerste workshop in een reeks van drie gehouden over het thema afwijkingen in de Kaderrichtlijn Water. Wanneer gebruiken we Artikel 4.7 vanwege een sterk morfologische verandering van het waterlichaam? Met behulp van handleidingen en voorbeelden werd geduid hoe men Art. 4.7 en het Weser-arrest in Duitsland moet lezen en gebruiken. Uit de workshop werd duidelijk dat er geen eenduidig pasklaar antwoord is dat geldt voor alle projecten. Elk project dient stapsgewijs te worden geëvalueerd en beoordeeld of een afwijking onder de vorm van artikel 4.7 nodig en van toepassing is. Uitwisseling van ervaring tussen de experten uit de verschillende regio’s zoals vandaag zijn dan ook noodzakelijk om te komen tot een meer vergelijkbaar beoordelingskader om projecten“Weser-proof” te maken.
Bekijk hier de presentatie. Een kort verslag met sfeerfoto’s van dit evenement vindt u hier.

In het grensoverschrijdend overleg water (GOW) wordt gebiedsgerichte kennis en ervaring uitgewisseld op het vlak van exotenbestrijding (bv. reuzenbalsemien), waterkwantiteitsbeheer (overstromingen en droogte), soortenbescherming (bv. Europese bever) en planning en opvolging van de saneringsinfrastructuur waterzuiveringsinstallaties… tussen de bevoegde overheden van de gewesten en andere meer lokale belanghebbenden (bv. Contrat de Rivière, Intercommunale de Brabant Wallon, provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap…).

Naar een gemeenschappelijke druk en impactanalyse

Er is een expertengroep opgericht binnen VMM, SPW DGARNE en Leefmilieu Brussel om een meer gecoördineerde grensoverschrijdende methode voor vrachtberekening vast te stellen (1) en een gemeenschappelijke druk en impactanalyse te ontwikkelen (2).

In een eerste fase werden de regionale modellen en data vergeleken en geëvalueerd. De vrachten op grensoverschrijdende rivieren worden vergeleken en gedocumenteerd (Leie, Dender, Schelde, Zenne, Dijle, Laan en Gete). Daarbij gaan we ons toeleggen op de emissies van stikstof, PAKs en cadmium. Uit deze werkgroep volgde een methode om vrachten op de grens te berekenen overeengekomen door experten uit de 3 regio’s.

In een volgende fase werd een druk en impact analyse ontwikkeld voor de Zenne. Meer uitleg hier.