Het waterbeleid is een gewestelijke bevoegdheid. Dat heeft het voordeel dat het beleid meer lokaal gedifferentieerd kan worden. Het zorgt er echter ook voor dat het waterbeleid een complexe materie is. Waterlopen kennen immers geen administratieve grenzen. Om alles in goede banen te leiden en samenwerking en afstemming tussen de gewesten te garanderen, is regelmatig overleg tussen de betrokken overheidsinstanties (de Vlaamse Milieumaatschappij, Leefmilieu Brussel en Service Public de Wallonie) dan ook geen overbodige luxe. 

In het kader van het LIFE Belini project werd het grensoverschrijdend wateroverleg (GOW) Zenne in het leven geroepen en het GOW Dijle-Gete versterkt. Dit zijn twee projectspecifieke, grensoverschrijdende bekkens. Afhankelijk van de noden kan de discussie op dergelijk GOW variëren.

Zo kijken we op het GOW Dijle-Gete naar de saneringsinfrastructuur die wordt uitgevoerd of die gepland staat, omdat de nutriëntenproblematiek er nog hoog is. Tijdens het GOW Zenne focussen we meer op het waterkwantiteitsverhaal. De Zenne is immers een regenrivier die door de sterke verstedelijkingsgraad weinig ruimte heeft en bijgevolg sterke debietsschommelingen en een hoog overstromingsrisico kent. Daarnaast wordt grensoverschrijdend ook de aanpak van invasieve exoten besproken. Dit laatste heeft zelfs geresulteerd in een volledig apart en grensoverschrijdend project, het LIFE RIPARIAS project, getrokken door onze collega’s van Leefmilieu Brussel.

Zo werd onlangs de geurhinder ten gevolge van een overbelastte KWZI op de grens tussen Wallonië en Vlaanderen aangekaart. Dit leidde tot verder onderzoek en een oplossing voor de nabije toekomst. Zo werd de aanpak van het droogteprobleem in Wallonië en Vlaanderen toegelicht. Soms wordt een laatste stand van zaken uitgewisseld met betrekking tot bijkomend buffervolume om de hydrologische modellen “up-to-date” te houden en het overstromingsrisico correct in te schatten. Of er worden ervaringen met openleggingen van overwelfde rivieren gedeeld, …

Al ziet het overleg er nu iets anders uit, er waait een positieve wind en dynamiek door de groep.